අතේ මුදල් නැති වුනත්..සෑම දවසකම කාගේ හෝ මලගෙදරකට සහයක් දෙන කලවානේ උතුම් සුනිල් මහතාගේ ජිවිත කතාව.

අප අවට සම්මජය පුදුමාකාරය. ඒ විවිධ හැසිරීම් සහ ගති ගුණ නිසයි. එවැනි දුර්ලභ, වටිනා සහ නියම මනුෂ්‍ය හදවතක් ඇති මිනිසෙකු කලවාන ප්‍රදේශයෙන් හමුවුනා. ඔහු “සුනිල්” නම් වේ. මේ ඔහුගේ කතාවයි. අහලම බලන්නකෝ…අවසානයේ ඔබ ඔහු ගැන තීරණය කරන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *