ලෝකය කණපිට පෙරලමින් චීනයේ විද්‍යාඥයින් පිරිසක් තවත් අලුත් පෘතුවියක් සොයා ගැනේ.මෙන්න ඒ පිළිබඳව තොරතුරු.

ලෝකයේ හරි පුදුමාකාර දේවල් සොයාගන්නවා.ඒ අතරින් චීන විද්‍යාඥයින් පිරිසක් සොයාගත් ලෝකයක් කතාවන සිදුවීම පිළිබඳවයි අපි අද ඔබට ගෙන අවේ.බොහෝ දෙනෙක් මෙය විස්වාස නම් කරන එකක් නැහැ.නමුත් පහත වීඩියෝව නරඹා එය තීරණය කරන්න.සියලු දේ පහතින් නරඹන්න.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *