දෑවැද්දට රුපියල් කෝටි 2700ක් දුන්නත් අදටත් කොල්ලෙක්ට සෙට් කර ගන්න බැරි වුන එකම කෙල්ල මෙන්න.

දැවැද්දට රුපියල් කෝටි 2700ක් දුන්නත් අදටත් කොල්ලෙක්ට සෙට් කරගන්න බැරිවුණු ලොව එකම කෙල්ල ගැන ඔබ අහල තියේද… මේක බලන ඔබත් අදම උත්සහා කරන්න හරි ගියොත් ඔබත් මේ ලෝකේ සිටින ප්‍රකෝටි පතියෙක් වෙයි…මොනවා කලත් කෙල්ලව සෙට් කරගන්න බෑ…මෙන්න බලන්නකෝ වීඩියෝව පහතින් තිබෙන.ඇයගේ විස්තරය ඇතුලත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *