රාජකාරි වෙලාවේ මත්පැන් පානය කර වෙරි වෙච්ච පොලිස් නිලධාරියාට පොලිස්සියේදීම කියල දුන්න අපුරු පාඩම.

පොලිස් රාජකාරි වෙලාවේ මත්පැන් පානය කරපු පොලිස් නිලදාරියෙකුට අපුරු පාඩමක් කියල දුන්න.ජිවිතේටවත් අමතක නොවෙන.මෙන බලන්නකෝ මේ නිලධාරියට කෙලින්වත් ඉන්න බෑ.පුදුම බීමක් බිල තියෙන්නේ මහා දවාලේ.මෙන්න බලන්නකෝ පහත වීඩියෝව.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *